Programul 3 - Cooperarea Europeană și Internațională;
Subprogram 3.6 - SUPORT Premierea participarii la Orizont 2020

Cadru holistic pentru creșterea eficienței energetice în IMM-uri

Perioadă implementare

11.01.2021 – 31.07.2022

Finanțator

UEFISCDI

Echipa de implementare

Mai multe detalii aici.

Director de proiect

Prof. Dr. Ing. Dan D. Micu

Scurta descriere a proiectului premiat:

Titlu: A holistic framework for Empowering SME’s capacity to increase their energy efficiency (SMEmPower Efficiency)

Pagina oficiala: www.smempower.com

Obiective:

Obiectivul principal al proiectului este de a susține IMM-urile din țările participante în proiect în realizarea de audituri energetice și implementarea soluțiilor propuse de acestea pentru îmbunătățirea performanțelor energetice. A fost aleasă o abordare holistică, cu accent pe următoarele trei dimensiuni: 1) individuală, 2) organizațională și 3) instituțională.

 • Prima dimensiune se referă la conceperea și implementarea unui program integrat de Educație și Formare (E&F) în domeniul eficienței energetice. Acțiunile vizează personalul IMM-urilor care are, sau se preconizează că va avea, atribuții legate de managementul energetic al companiei (vor fi instruiți cel puțin 720 de profesioniști la nivel european). Programul E&F se va concentra pe instrumente tehnice și financiare eficiente capabile să conducă la creșterea performanței, eficienței și competitivității companiei. Cursanții vor avea acces la cel puțin 160 de studii de caz (site-uri pilot) pentru a-și pune în practică cunoștințele dobândite. Absolvenții acestui program vor face parte dintr-o rețea profesională de specialiști, creată prin acest proiect, la nivel european.
 • Cea de a doua dimensiune, organizațională, se referă la instruirea personalului din IMM de către cei care au dobândit deja cunoștințele necesare în prima etapă a proiectului. Finalitatea procesului de instruire constă în punerea în aplicare, de către întreg personalul, a soluțiilor de management energetic în cadrul companiei în care își desfășoară activitatea. Scopul este de a reduce consumul energetic și emisiile de CO2 precum și de a îmbunătăți condițiile de muncă.
 • Ultima dimensiune, cea instituțională, vizează organizarea de workshop-uri care să faciliteze întâlnirea dintre factorii de decizie din IMM-uri și cei care sunt în măsură să finanțeze proiecte de eficiență energetică. Interesul celor din urmă poate fi întărit de faptul că proiectele pentru care li se solicită finanțarea se bazează pe audituri energetice ce au colectat date reale, furnizate de site-urile pilot. Site-urile pilot vor fi selectate dintre companiile de la care provin cursanții.

Descrierea activităților finantate prin PPH2020_42/2021:

 • Pentru viitor, în vederea creșterii impactului publicațiilor și a vizibilității universității, se vor viza într-o bună măsură jurnale cu factor de impact ridicat din zona roșie/galbenă (Energy Policy, Energy and Buildings, Journal of Cleaner Production, Applied Energy, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Energy for Sustainable Development etc.). Cheltuielile de personal din cadrul proiectului vor fi alocate pentru acordarea de burse de cercetare pentru o perioadă de 12 luni. Prin această acțiune se urmărește: fidelizarea tinerilor cercetători, creșterea potențialului de cercetare al colectivului de lucru și posibilitatea de a crește implicarea în parteneriate internaționale.
 • De asemenea, proiectul își propune să contribuie la consolidarea sistemului național de CDI. In completarea burselor de cercetare se vor organiza stagii de documentare pentru cercetători/tineri cercetători și stagii de cercetare pentru doctoranzi. Impactul major al acestei acțiuni este reprezentat pe de o parte de creșterea gradului de calificare și a expertizei persoanelor implicate în cele două tipuri de stagii, iar pe de altă parte de lărgirea interacțiunilor cu cercetători de prestigiu din universități sau institute de cercetare. Pe lângă consolidarea capacității de CDI a UTCN, o astfel de acțiune conduce și la creșterea sustenabilității participării UTCN în proiecte cu finanțare europeană prin conexiuni permanente cu mediul european de cercetare.
 • Pentru creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont 2020, respectiv în vederea depunerii de proiecte pe noile axe de finanțare: Horizon Europe, Green Deal etc., considerăm oportună participarea la workshop-uri/programe de instruire care au ca tematică scrierea și gestionarea de proiecte cu finanțare internațională. De asemenea, echipa UTCN intenționează să elaboreze propuneri de proiecte în calitate de coordonator, prin implicarea unor colaboratori și din alte departamente ale universității pentru a putea oferi o abordare multidisciplinară în cadrul direcțiilor de cercetare țintite de UE. Aceste acțiuni vizează dezvoltarea resurselor umane implicate în scrierea proiectelor, precum și calitatea proiectelor elaborate.

Rezultate atinse in anul I de implementare:

 • 1 stagiu de cercetare
 • 2 articole publicate la conferinta internationala:
  1. M. Mureșan; D. Şteţ; Ş. Cîrstea & L. Czumbil, “Integrated approach in designing photovoltaic power plant”, 9thInternational Conference on Modern Power Systems (MPS), 16-17 June 2021, Cluj-Napoca, Romania, DOI:10.1109/MPS52805.2021.9492703 (IEEEXplore)  
  2. M. Mureșan; P. Mureșan; D. D. Micu & all “Optimization of electricity power losses using Smart Metering systems in Romania”, 9th International Conference on Modern Power Systems (MPS), 16-17 June 2021, Cluj-Napoca, Romania, DOI:10.1109/MPS52805.2021.9492712(IEEEXplore) 
 • 1 bursa de cercetare